Łukasz Kierznowski

Nazywam się Łukasz Kierznowski. Specjalizuję się w prawie szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawie administracyjnym. Zachęcam do zapoznania się ze stroną i zapraszam do współpracy.

Obsługa prawna i doradztwo

Uczelnie i instytuty to duże i skomplikowane struktury. Do ich sprawnego działania niezbędna jest kompleksowa obsługa prawna i doradcza

Szkolenia

Otwarte i zamknięte (dedykowane) szkolenia z przepisów szkolnictwa wyższego i nauki dla kadr administracyjnych i naukowych

Ekspertyzy i akty prawne

Rozstrzyganie konkretnych problemów prawnych, wskazywanie ścieżki dalszego działania, przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych

O mnie

W ramach działalności naukowej pracuję na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Do mojego dorobku należy szereg publikacji naukowych, w tym książek, z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawa administracyjnego. Byłem prelegentem na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych. Jako kierownik i wykonawca brałem udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzykrotnie przyznano mi stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia.

W ramach działalności zawodowej doradzam uczelniom i instytutom badawczym, prowadzę szkolenia dla ich pracowników, sporządzam ekspertyzy prawne oraz wewnętrzne dokumenty i akty prawne. Jestem szefem Kancelarii Prawa Edukacyjnego, specjalizującej się w usługach prawnych i doradczych dla podmiotów sektora akademickiego oraz ekspertem ds. prawnych Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – największej polskiej firmy konsultingowej z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Jestem autorem wielu ekspertyz prawnych, a z moich usług skorzystało już kilkadziesiąt uczelni i instytutów.

Brałem udział w rządowych i parlamentarnych pracach nad przepisami z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Obecnie jestem m.in. członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa WyższegoW przeszłości byłem ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także członkiem zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doświadczenie

+
współpracowników
+
przeszkolonych
osób
+
ekspertyz
i publikacji
+
konferencji naukowych
i innych wydarzeń

Obszary specjalizacji

Szkolnictwo wyższe

prowadzenie studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia

Sprawy doktoranckie

szkoły doktorskie, studia doktoranckie, doktoraty eksternistyczne

Awanse naukowe

procedury nadawania stopni i tytułu naukowego

Stypendia

świadczenia dla studentów, doktorantów, młodych naukowców

Postępowanie administracyjne

KPA, przebieg postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych

Legislacja

regulaminy, statuty, uchwały, zarządzenia oraz inne akty wewnętrzne

Wybrane publikacje i badania

 1. Ł. Kierznowski, Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 2. Ł. Kierznowski, Egzamin maturalny w Polsce. Analiza prawna, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 1. Ł. Kierznowski, Nauki prawne a szkoły doktorskie. Wybrane zagadnienia, „Krytyka Prawa” nr 2/2020 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 2. Ł. Kierznowski, Konsekwencje ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla stypendiów przyznawanych studentom i doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” nr 9/2019
 3. Ł. Kierznowski, O podstawowych związkach prawa i diagnostyki edukacyjnej, „Kultura i Edukacja” nr 1/2018 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 4. Ł. Kierznowski, P. Sobotko, Pomoc materialna dla uczestników studiów doktoranckich posiadających stopnie naukowe, „Journal of Modern Science” nr 37(2)/2018 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 5. Ł. Kierznowski, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol 1317/16) [dot. wykorzystania centylowego wyniku egzaminu maturalnego w procedurze rekrutacji na studia], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 5(74)/2017
 6. Ł. Kierznowski, Historia prawa do nauki w polskich konstytucjach, „Miscellanea Historico-Iuridica” tom XVI z. 2/2017 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 7. Ł. Kierznowski, Globalization and Education. The Internationalization of Access to Higher Eduaction in Poland – Selected Legal Aspects, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” nr 52(65)/2017 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 8. L. Etel, M. Perkowski, Ł. Kierznowski, The Border University Network as a response to academic challenges in the field of internationalization, „The Eastern European Journal of Transnational Relations”, nr 1/2017 [LINK – OTWARTY DOSTĘP
 9. Ł. Kierznowski, Ograniczenie dostępu do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym na gruncie art. 74 KPAStudia Prawnicze i Administracyjne” nr 4/2015 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 1. Ł. Kierznowski, J. Lewicki, Konsekwencje powstania szkół doktorskich i wygaszania studiów doktoranckich z perspektywy funkcjonowania administracji uczelni [w:] Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, red. K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 2. Ł. Kierznowski, O jakości legislacji w sferze szkolnictwa wyższego i nauki na przykładzie upoważnień do wydania rozporządzeń wykonawczych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [w:] Problemy legislacji administracyjnej, red. D. Dąbek, J. Zimmermann, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020
 3. Ł. Kierznowski, Wymogi i znaczenie uzasadnienia decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyznania środków finansowych na naukę [w:] Badania naukowe w świetle uwarunkowań turbulentnego otoczenia. Gospodarka – świat – człowiek, red. J. Nowakowska-Grunt, J. Kabus, Katowice 2017
 4. Ł. Kierznowski, Prawo do nauki w aktach prawa międzynarodowego [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I, red. M. Perkowski, W. Zoń, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 5. Ł. Kierznowski, W. Zoń, Prawo do nauki a indywidualny tryb studiów w Polsce [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I, red. M. Perkowski, W. Zoń, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 6. Ł. Kierznowski, Z problematyki zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych. Wybrane zagadnienia związane z problemem unieważniania egzaminu maturalnego [w:] Reformy ustrojowe w Polsce. 1989-1998-?, red. T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
 1. Kierownik projektu Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce“. Podmiot realizujący: Uniwersytet w Białymstoku. Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki [LINK – STRESZCZENIE PROJEKTU]
 2. Wykonawca projektu “NO-AUTism. Kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem – status quo i interdyscyplinarna optymalizacja perspektyw społecznych i zawodowych“. Podmiot realizujący: Uniwersytet w Białymstoku. Podmiot finansujący: Santander Universidades/Bank Zachodni WBK
 3. Wykonawca projektu “Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni“. Podmiot realizujący: Politechnika Warszawska. Podmiot finansujący: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [LINK – OPIS PROJEKTU]
 1. Ł. Kierznowski, I. Kilanowski, E. Pabjańczyk-Wlazło, A. Żyra (red.), Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 2. Ł. Kierznowski, Konsekwencje zmian planowanych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych dla postępowań administracyjnych w sprawach doktorantów, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 25.06.2019  [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 1. Ł. Kierznowski, Konstytucyjne podstawy statusu farmaceutów jako zawodu zaufania publicznego, „Farmacja Polska” nr 5/2019 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 2. Ł. Kierznowski, Wielokrotne obywatelstwo i pozycja multiobywatela w prawie polskim [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I, red. M. Perkowski, W. Zoń, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 3. Ł. Kierznowski, Krytycznie o pozycji prawnej Rzecznika Praw Pacjenta [w:] Prawa pacjenta, red. U. Drozdowska, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016
 4. Ł. Kierznowski, Między zmową a naśladownictwem cenowym. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 1 marca 2011 r., XVII AmA 87/09, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” nr 3(3) 2014 [LINK – OTWARTY DOSTĘP] 

Kontakt

lukasz.kierznowski@gmail.com

https://www.prawo-edukacyjne.pl/