Łukasz Kierznowski

Nazywam się Łukasz Kierznowski. Zajmuję się prawem szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawem oświatowym. Zachęcam do zapoznania się z treścią strony i zapraszam do współpracy.

Obsługa prawna i doradztwo

Uczelnie i instytuty to duże i skomplikowane struktury. Do ich sprawnego działania niezbędna jest kompleksowa obsługa prawna i doradcza

Szkolenia

Otwarte i zamknięte (dedykowane) szkolenia z przepisów szkolnictwa wyższego i nauki dla kadr administracyjnych i naukowych

Ekspertyzy i akty prawne

Rozstrzyganie konkretnych problemów prawnych, wskazywanie ścieżki dalszego działania, przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych

O mnie

Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie szkolnictwa wyższego i nauki. Doradzam uczelniom i instytutom badawczym, prowadzę szkolenia dla ich pracowników, sporządzam ekspertyzy prawne oraz wewnętrzne dokumenty i akty prawne. Jestem szefem Kancelarii Prawa Edukacyjnego, specjalizującej się m.in. w usługach prawnych i doradczych dla podmiotów sektora akademickiego i oświatowego oraz ekspertem ds. prawnych Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – największej polskiej firmy doradczej z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki.

Brałem udział w rządowych i parlamentarnych pracach nad przepisami z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Obecnie jestem m.in. członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa WyższegoW przeszłości byłem ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także członkiem Zespołu MNiSW monitorującego wdrażanie reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz trzykrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Do mojego dorobku należy m.in. kilkadziesiąt ekspertyz prawnych oraz prawniczych publikacji naukowych, w tym książek, z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Byłem prelegentem na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych. Jako kierownik i wykonawca brałem udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki, finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doświadczenie

+
współpracowników
+
przeszkolonych
osób
+
ekspertyz
i publikacji
+
obsługiwanych uczelni
i instytutów

Obszary specjalizacji

Szkolnictwo wyższe

prowadzenie studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia

Sprawy doktoranckie

szkoły doktorskie, studia doktoranckie, doktoraty eksternistyczne

Awanse naukowe

procedury nadawania stopni i tytułu naukowego.

Stypendia

świadczenia dla studentów, doktorantów, młodych naukowców

Legislacja

regulaminy, statuty, uchwały i inne akty wewnętrzne

Ewaluacja

PKA i jakość kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i jakości działalności naukowej

Rekomendacje

Fot. NAWA

"Pan Łukasz Kierznowski jest jednym z niewielu ekspertów w naszym kraju w dziedzinie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Wykazuje się ogromną wiedzą i kompetencjami. Bazując na moich dotychczasowych doświadczeniach, bardzo wysoko oceniam współpracę z Panem Łukaszem Kierznowskim i rekomenduję tę współpracę innym podmiotom".

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
Politechnika Łódzka, Kierownik Szkoły Doktorskiej

"Z pełnym przekonaniem rekomenduję współpracę z Panem Łukaszem Kierznowskim, który jako ekspert w obszarze prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawa oświatowego udzielił mi konsultacji w przedmiocie możliwości podejmowania przez ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe inicjatyw związanych z ich funkcjonowaniem w obszarze nauki. Jego wiedza i praktyczne podejście do omawianych zagadnień były na najwyższym poziomie. Współpraca z Panem Łukaszem przekonuje, że jest to osoba o dużym doświadczeniu i doskonałej znajomości przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce".

dr Diana Dajnowicz-Piesiecka
Stowarzyszenie Instytut Studiów Kobiecych

"Współpracujemy z Panem Łukaszem Kierznowskim w ramach projektu pomocowego PW-MNiSW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” (lider projektu – prof. J. Woźnicki). Pan Łukasz Kierznowski został zaproszony do zespołu badawczego jako wybitny specjalista ds. badań systemowych w uczelniach. Wyniki badań przeprowadzonych przez ten zespół będą służyć celom strategicznym dla rozwoju szkolnictwa wyższego i będą także podstawą formułowania rekomendacji do ministrów i rektorów. Umiejętności analityczne Pana Łukasza Kierznowskiego oraz jego ekspercka prawnicza wiedza pozwoliły na sformułowanie ciekawych wniosków i trafnych sugestii".

dr Iryna Degtyarova
adiunkt naukowo-badawczy, Fundacja Rektorów Polskich

Media

Wielokrotnie byłem proszony przez media ogólnopolskie i regionalne o komentarz do spraw
z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Moje wypowiedzi były cytowane między innymi przez:

Kontakt

lukasz.kierznowski@gmail.com

https://www.linkedin.com/

https://www.prawo-edukacyjne.pl/